Obecní knihovna Biskupice

Knihovní řád

Výpůjční řád :

1. V obecní knihovně  má právo si půjčovat knihy a využívat další služby každý čtenář knihovny, dodržující tento výpůjční řád.
2. Čtenářem knihovny se může stát každý občan s trvalým bydlištěm v České republice.Mládež do 15 let se může stát čtenářem po souhlasu rodičů, kteří ručí za vypůjčené knihy.Veškeré výpůjční služby Obecní knihovny Biskupice nejsou zpoplatněny.
3. Čtenářům se v knihovně půjčuje na čtenářský průkaz, který je vystaven po vyplnění přihlášky, seznámení s výpůjčním řádem a po předložení dokladu o trvalém bydlišti.
4. Čtenář je povinen hlásit knihovně změnu jména, bydliště.
5. Výpůjční doba je 1 MĚSÍC.Po dohodě je možné výpůjční lhůtu prodloužit.
6.Při ztrátě knihy nebo jejím poškození opatří čtenář stejný titul nebo po domluvě nahradí ztrátu jiným titulem, popřípadě zaplatí  náhradu za knihu v plné výši.
7.Čtenáři jsou povinni dodržovat výpůjční řád knihovny, zachovávat klid a pořádek v jejich prostorách.

8.Knihovna je oprávněna odmítnout služby čtenářům, kteří porušují výpůjční řád !

1.  Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.